Regulamin

1.1. Za serwis Poorchat.net oraz sprzedaż abonamentów dostępowych, dostępnych w ramach portalu odpowiedzialny jest UDX Dominik Traskowski z siedzibą w Staromiejska 13/15, 84-300 Lębork, REGON 221768112, NIP 841-170-54-56, zwanym dalej "Administratorem".

2.1. Serwis - Strona internetowa Poorchat.net.

2.2. Aplikacja - to wydzielony fragment serwisu internetowego (iframe) do wyświetlania Kanału Czatu.

2.2. Zamawiający - osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na dostęp do Serwisu.

2.3. Abonament - czasowy i pełny dostęp do usług dodatkowych w wybranym kanale komunikatora. Abonament liczony jest od daty nadania upraniweń.

2.4. Użytkownik - określona przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z aplikacji i serwisu Poorchat.net.

2.5. Kanał - zbiór jednego lub więcej użytkowników, którzy otrzymują wiadomości adresowane dla danego kanału.

2.6. Właściciel Kanału - Użytkownik, który założył kanał Czatu i udostępnia go innym Użytkownikom.

3.1. Z chwilą zatwierdzenia konta Użytkownika, poprzez kliknięcie odnośnika przesłanego na podany podczas rejestracji adres e-mail, w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy Administratorem a Zamawiającym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie udostępniającym Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu w sposób opisany w Regulaminie.

3.2. Serwis oferuje dodatkową możliwość logowania z wykorzystaniem ich danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych, które wskazane są na stornach Serwisu. Zalogowania Użytkownika w podany sposób traktuje o akceptacji Regulaminu oraz rejeestracji konta w Serwisie.

3.2. Każdy Użytkownik jest uprawniony do bezpłatnego korzystania z serwisu, z wyłączeniem funkcji Premium.

3.3. Za dostęp do Serwisu osób trzecich przy użyciu nazwy Użytkownika i hasła Użytkownika odpowiada Użytkownik.

3.4. Kody dostępu przeznaczone są do korzystania z Serwisu przez jednego Użytkownika, dostęp więcej niż jednego Użytkownika może powodować blokadę.

3.5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu w czasie wprowadzania zmian. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane działaniem osób trzecich i innymi czynnikami od niego niezależnymi.

3.6. Użytkownik ma wgląd tylko i wyłącznie do informacji jawnych dotyczacych pozostałych Użytkowników.

4.1. Serwis umożliwia komunikację pomiędzy Użytkownikami, na wydzielonych Kanałach.

4.2. Użytkwonik ma możliwość korzystania z komend i obrazów (t.j. emotikonów) udostępnionych przez Właściciela kanału. Administrator nie bierze odpowiedzialności za treści i obrazy umieszczone na kanale Właściciela kanału.

4.3. Kanał może zostać założony przez każdego Użytkownika. Dodatkowe usługi t.j. możliwość zakupu Subskrypcji na tym kanale przez innych Użytkowników muszą zostać uruchomione tylko i wyłącznie przez Administratora.

4.4. Kanał w postaci Aplikacji może zostać umieszczony na wybranej stronie internetowej Właściciela Kanału.

4.5. Prowadzona jest statystka Kanałów, w której mogą występować poszczególne informacje o użytkownika (t.j. nazwa użytkownika) oraz informacje statystyczne dotyczące jego aktywności.

5.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

5.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzlaność za swoje działania, w tym treści, które zamieszcza w aplikacji i Serwisie.

5.3. Użytkownik może zamieszczać tylko i wyłącznie treści, do których posiada uprawnienia. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie zamieszczonych przez siebie informacji.

5.4.Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych (t.j. nazwa użytkownika) i publikowanych wiadomości w Serwisie na potrzeby prowadzenia Serwisu oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku na czas nieokreślony.

5.5. Treści dodawane przez Użytkownika nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobry obyczajów oraz praw osób trzecich, w szczególności:

5.5.1. Wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników.

5.5.2. Wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety.

5.5.3. Treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami.

5.5.4. Treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich.

5.5.5. Treści o charakterze pornograficznym.

6.1. Administrator Serwisu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce, które umożliwia korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

6.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu, ani za treści, które publikowane są w Serwisie.

6.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, dopóki nie ma informacji na temat jego bezprawnego charakteru. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości z informacją o bezprwanym wykorzystaniu danych, Administrator niezwłocznie umożliwi dostęp do określonych danych. W przypadku niemożności udostepniania danych, Administrator zoobowiązuje zawiadomić Użytkownika w ramach jego konta.

6.4. W uzasadnionych przypadkach lub w przupadku naruszenia Regulaminu, Administrator ma prawo zablokować czasowo lub na stałe dostęp do Serwisu Użytkownikowi. Administrator ma także prawo usunąć konto Użytkownika wraz z jego wszystkimi danymi. Użytkownik taki zostanie poinformowany o tym fakcie odpowiednim komunikatem.

7.1. Na stronie internetowej Właściciela Kanału zostaje umieszczony odnośnik do strony z wyborem metody płatności za Subskrypcję, który przekierowuje Użytkownika do domeny poorchat.net gdzie może on uiścić opłatę.

7.2. Strona internetowa z wyborem metody płatności wyświetla nazwę kanału oraz korzyści jakie uzyskuje Użytkownik po dokonaniu płatności.

7.2.1. Subskrypcja pozwala na korzystanie z korzyści omawianych na stronie z wyborem metody płatności.

7.2.2. Korzyści mogą ulec zmianom w każdej chwili, w zależności od dostępności.

7.3. Użytkownik wykupuje Subskrypcję za pomocą dostępnych w Serwisie form płatności. Po dokonaniu płatności w określonym przez Serwis czasie, automatycznie uruchamiana jest Subskrypcja dla danego Użytkownika.

7.3.1. Czas subkrypcji liczony jest od daty jej aktywacji.

7.3.2. W przypadku błędu Serwisu podczas, błędu aktywacji, lub problemów podczas płatności, Użytkownik ma obowiązek skontaktować się z pomocą techniczną Serwisu. Użytkownik może zareklamować wadliwą usługę, w tym celu musi skontaktować się z działem technicznym Serwisu, gdzie zostanie poinformowany o dalszym toku postępowania.

7.3.3. W przypadku braku płatności za kolejny okres rozliczeniowy, następuje blokada do funkcji płatnych w danym kanale Aplikacji.

7.4. Użytkownik nie ma możliwości odstąpienia od umowy subkrypcji, ze względu na wykonanie usługi w pełni, za jego wyraźną zgodą, która następuje po zaakceptowaniu regulaminu i opłaceniu subskrypcji na dany okres rozliczeniowy.

7.4.1. Ban lub wyrzucenie z Czatu przez moderatora Kanału lub Właściciela Kanału nie jest podstawą do zerwania lub odstąpienia od umowy subskrypcji.

7.5. Serwis nie odpowiada za błędy i niedogodności związane z czasem realizacji płatności. Reklamacje dotyczące czasu przetwarzania realizacji płatności, należy kierować do pośrednika, który obsługuje płatności w Serwisie.

7.6. W celu zakupu subskrypcji Użytkownik ma możliwość skorzystać z Usługi Aktywacyjnej firmy Justpay. zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie WWW serwisu Simpay.pl. Pobierz regulamin

7.7. Płatności za pomocą banków przyjmowane są przez firmię DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

7.8. Administrator nie odpowiada za dostępność Aplikacji na stronie Właściciela Kanału.

8.1. Wszelka korespondencja od Administratora lub Serwisu, kierwowana jest na adresy podane przez Użytkownika w formularzu rejestracji.

8.2. Powiadomienia wysyłane przez Serwis, przygotowane są z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej.

8.3. Administrator i Serwis nie ponowi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Użytkownika w przypadku blokady odbierania wiadomości z serwera, z którego następuje wysyłka wiadomości.

8.4. Serwis nie wysyła prośby o podanie hasła dostępu do panelu Użytkownika.

9.1. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie Serwisu, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

9.2. W przypadku zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Użytkowników na łamach witryny internetowej Serwisu.

9.3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie określonym przez Administratora, nie którszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia informacji o zmianach.

9.4. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy.

9.5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

9.7. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

*) Art. 221 KC – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.